top of page

Allmänna villkor Vakada Group AB (Version 4.1 2024-05-03)

1. Allmänna villkor och definitioner

Dessa allmänna villkor ("allmänna villkor") utgör en del av det avtal ("Avtalet") som en privatperson ("Kunden") ingår med Vakada Group AB ("Vakada Group") avseende ID-skydd ("Tjänsten"). Med Tjänsten avses den av Vakada Group tillhandahållna tjänsten ID- Skydd med den huvudsakliga funktion som beskrivs i punkt 3. Tjänsten omfattar en (1) anslutning (ID-Skydd Liten), tre (3) anslutningar (ID-Skydd mellan) och upp till fem (5) anslutningar (ID-Skydd Stor). Med "Avtalsdagen" avses den dagen Kunden undertecknat Avtalet med Vakada Group, skriftligt, via esignering eller BankID signering. Tjänsten gäller endast till förmån för Kunden vars uppgifter framgår av Avtalet, och vid tecknande av (ID-Skydd mellan) eller (ID-Skydd stor) för Kunden och de anslutningar Kunden väljer att lägga till. I punkt 3 till 6 nedan ska, om ej annat anges, det som stadgas avseende Kunden även anses gälla för de anslutningar som Kunden väljer att lägga till inom ramen för (ID-Skydd mellan) eller (ID-skydd stor) (”Anslutning”).Vakada Group och Kunden benämns nedan var för sig som "Part" och gemensamt "Parterna".

2. Kontakt

Kontaktuppgifter till Vakada Group finns längst ner i dessa Allmänna villkor eller på www.vakada.se

3. Tjänsten

Tjänsten är en säkerhetstjänst för Kunden vid ID-stöld i olika delar, vilka framkommer nedan i punkt 3.1 till 3.5. Med ID-stöld avses situationer där tredjeman, utan samtycke från Kunden, använder sig av dennes identitet genom att begå brott som t.ex. bedrägeri som kan medföra ekonomiskt lidande för Kunden. Tjänsten gäller endast inom Sverige. Kund som tecknat (ID-Skydd mellna) eller (ID-Skydd Stor) ansvarar själv för att kontakta Vakada Group för att lägga till nya Anslutningar till Tjänsten på e-post info@vakada.se. Kund som vill använda Tjänsten måste meddela Vakada Group inom sex (6) månader från det att Kund upptäckt IDstöld, annars utgår rätten att använda Tjänsten.

3.1 Assistans

händelse av att kunden råkar ut för ID-stöld assisterar Vakada Group Kunden med tillvägagångssätt för att sparra Kundens ID samt hjälpa Kunden med att återta kontrollen över sitt ID. I händelse av att Kunden erhåller betalningskrav eller fakturor till följd av ID-stölden assisterar Vakada Group Kunden med att bestrida dessa fakturor.

3.2 Nyckelbricka

Kunden får en nyckelbricka med Vakada Groups logga, ett unikt ID-nummer samt en förklaring för tillvägagångssätt vid upphittad nyckelbricka. När en nyckel med nyckelbricka kommer till Vakada Group kontaktas Kunden för att sedan få nyckel med nyckelbricka skickad till sig.

3.3 RFID Shield

Kunden får ett plastkort hemskickat som ska läggas i kundens plånbok. Detta kort skyddar mot RFID skimming.

3.4 Kreditupplysning

händelse av att en kreditupplysning tas på Kunden via Creditsafe informeras Kunden av Vakada Group. Kunden kommer få en länk till Vakada Groups hemsida där information om kreditupplysningen finns tillgänglig för Kunden att ta del av efter identifiering med BankID.

4. Undantag från Tjänsten  Tjänsten omfattar inte:

Obehörig debitering av Kundens kort eller konto som inte har orsakats av ID-stöld

Förlorad inkomst

ID-stöld knuten till Kundens yrkes- eller näringsverksamhet 

Skada som var känd innan första betalningen registrerades av det tecknade ID-skyddet

Vid rättsliga prövningar står Vakada Group inte för assistans, jurist eller ekonomisk ersättning

5. Säkerhetsföreskrifter

Att säkerhetsföreskrifterna i detta stycke följs är en förutsättning för att Kunden ska kunna nyttja Tjänsten enligt punkt 3 vid eventuell ID-stöld. Tjänsten gäller inte om skadan orsakats av Kundens grova vårdslöshet eller av anhöriga till Kunden. Som anhörig räknas enligt Vakada Group maka / make / sambo / registrerad partner / barn / personer folkbokförda på samma adress som Kunden. Kunden måste alltid iaktta normal aktsamhet och vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att undvika att skada uppstår som t.ex. att inte slänga papper innehållande personnummer på ställen där det lätt kan hittas.

6. Avtalstid och uppsägning

Avtalet träder i kraft från undertecknat Avtal och gäller tills vidare. Avtalet kan inte sägas upp från Avtalsdagen till och med tjugofyra (24) månader ("Bindningstiden"). Efter Bindningstiden kan Avtalet sägas upp med en (1) månads uppsägning genom meddelande därom till Vakada Group, på till e-post info@vakada.se. Efter Bindningstiden är Avtalet obundet och alla rabatter som Kunden haft till följd av Bindningstiden kommer omedelbart att försvinna. Betalas inte första premien under utsatt tid avbryts Tjänsten till dess ny betalning registrerats. Vakada Group ansvarar endast för skada genom händelse som inträffar under Tjänstens avtalstid.

Vakada Group har rätt att, när som helst, avsluta Tjänsten om Kunden, eller en Anslutning, missbrukar Tjänsten eller uppträder ovarsamt.

6.1 Uppsägningstid

Kunden har, med undantag för vad som sägs i punkt 6.5 nedan, rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.

6.2 Avtalsförändring

Om Vakada Group AB ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom 1 (månad) efter det att Kunden informerats om förändringen.

6.3 Uppsägning från Vakada Group

Vakada Group AB rätt till uppsägning Vakada Group AB har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med tre (3) månaders uppsägningstid.

Vakada Group har rätt att säga upp avtalet helt eller delvis vi följande scenario:

6.3.1 Avtalsbrott

Kunden, eller en Anslutning, begår väsentligt

avtalsbrott, eller

6.3.2 Misstanke om inställda betalningar

Det finns skäl att anta att Kunden inte kommer att betala i rätt tid och att dröjsmålet är att betrakta som väsentligt. Ett avtalsbrott är att betrakta som väsentligt bl.a. om faktura inte betalas inom 10 dagar från förfallodagen

6.4 Uppsägning innan slut av bindningstid

Utan hinder av vad som anges i punkterna 6.1 och 6.3 gäller att om parterna har överenskommit om bindningstid, får parts uppsägning verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Om avtal med bindningstid avslutas av Kund innan avtalstiden upphört äger Vakada Group AB rätt att omedelbart debitera kund kvarvarande fasta avgifter enligt gällande avtalstid.

6.5 Uppsägning

Uppsägning kan endast ske skriftligen. Kund kan vid begäran få en skriftlig bekräftelse på sin uppsägning.

6.6 När avtalet är uppsagt

Om Kunden har sagt upp Avtalet helt eller delvis stängs berörd Tjänst snarast efter uppsägningen eller vid den senare tidpunkt som Kunden önskar.

6.7 Avtalsbrott/utebliven betalning

Om Avtalet sägs upp av Vakada Group AB pga. Kundens, eller en Anslutnings, avtalsbrott och/eller utebliven betalning eller om Avtalet sägs upp av Kund utan beaktande av uppsägningstid med anledning slutfaktura, har Vakada Group AB rätt att debitera samtliga upplupna avgifter och andra debiteringar för Tjänst enligt för Avtalet gällande ordinarie prislista, Vakada Group AB Allmänna villkor för tjänster till privatpersoner. Erhållna rabatter slutar då vara gällande och kunden kommer att debiteras till fullo resterande avtalsperiod. I förekommande fall de fasta avgifter för resterande del av bindningstiden samt en avgift för värdet på hårdvara eller annan utrustning. Kund anses ha sagt upp Avtalet med omedelbar verkan bl.a. om Kunden byter operatör utan iakttagande av bindningstid och/eller uppsägningstid

7. Ångerrätt

Kund har rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud skrivit under Avtal för Tjänsten "Ångerfristen". Kund som vill utnyttja ångerrätten ska inom ramen för Ångerfristen kontakta Vakada Group, på e-post info@vakada.se. Det åligger Kunden att visa på att ångerrätten skett inom Ångerfristen. Hos Konsumentverket finns ett standardformulär som Kunden som konsument kan (men inte behöver) använda när Kunden vill utöva sin ångerrätt. Om Kunden vill utöva ångerrätten och frånträda Avtalet kommer Vakada Group betala tillbaka eventuell betalning som Kunden erlagt för Tjänsten. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då Vakada Group underrättades om detta. Om Tjänsten börjat utföras redan under ångerfristen ska Kunden erlägga ett belopp som står i proportion till vad denne mottagit till dess att meddelande om ångerrätt lämnats till Vakada Group.

8. ID-kapningsanmälan

Kunden ska göra en ID-kapningsanmälan till Vakada Group samt en polisanmälan utan dröjsmål efter kännedom om eventuell ID-stöld. Polisanmälan ska bifogas i skadeanmälan till Vakada Groups e-post: info@vakada.se.

9. Oriktiga uppgifter eller bedrägeriförsök

Om Kunden, eller en Anslutning, använt Tjänsten i bedrägligt syfte, uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för Tjänsten eller åsidosatt sin skyldighet enligt Avtalet eller inte fullgjort sina plikter enligt allmänna villkor, kan Tjänsten minska eller helt utebli med hänsyn till omständigheterna. Det samma gäller skada som Kund orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Med Kund likställs den som med Kundens samtycke har tillsyn över Kundens Identitet samt maka/make, sambo eller annan familjemedlem. Kunden måste i samband med skadeanmälan inkomma med all information som är av betydelse för ärendet. Vakada Group förbehåller sig rätten att avslå ansökan om assistans vid misstanke om oriktigt uppgiftslämnande eller bedrägeriförsök.

10. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Vakada Groups skriftliga medgivande. Vakada Group har rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Detta innefattar bl.a. en rätt för Vakada Group att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet.

11. Personuppgifter och GDPR

Kunden samtycker genom ingåendet av Avtalet till behandling av personuppgifter enligt nedan. Vakada Group kommer att behandla de uppgifter som kunden lämnat till Vakada Group I syfte att fullgöra Avtalet, för identifikation, administration, kommunikation med Kunden, leverans, direkt marknadsföring och för statistiska ändamål. Uppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om Kunden motsätter sig sådan behandling.

Kunden har rätt till information om vilka uppgifter som Vakada Group behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Kunden kan även begära att ens uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Som policy ser Vakada Group över alla personuppgifter 24 månader efter att Kunden senast använt Vakada Groups tjänster.

Kunden ansvarar själv för att uppdatera sina uppgifter till Vakada Group, detta i syfte att Vakada Group ska kunna fullfölja sina åtaganden. Vakada Group ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Vid frågor om hur Vakada Group behandlar personuppgifter kontakta Vakada Group, på e-post info@vakada.se.

12. Betalning

Månadsavgiften faktureras månadsvis i förskott med en betalningsfrist om 30 dagar med en fakturaavgift om 59 SEK. Om Kund använder sig av autogiro tillkommer ingen fakturaavgift. Betalning för en nytecknad Tjänst ska betalas inom 30 dagar från Avtalsdagen eller senast det datum som framgår av fakturan. Betalas inte fakturan i rätt tid förbehåller Vakada Group sig rätten att ta ut en påminnelseavgift om 99 SEK och dröjsmålsränta enligt lag tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer.

13. Force majeure

Vakada Group är befriad från ansvar för bristande fullgörandet av sina förpliktelser i Avtalet om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Vakada Group inte rimligen kunnat förutse eller råda över.

Som befriande omständighet ska bl. a. avses terrordåd, brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, sabotage, extrema väderförhållanden, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.

14. Lagval och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Uppstår en tvist ska i första hand parterna försöka komma överens. Kan parterna inte enas kan Kunden göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för det. I annat fall ska tvister som uppstår i anledning av detta Avtal avgöras i allmän domstol av tingsrätt som första instans.

bottom of page